Home


y: lJbtu~gtg& - htsrJthtsdwgtud

v] 1 > v] 2

e CdJtlwJta& dr;Co;to Cw& mtGe rlJtm& NhKk mw;T >
CJ& g& :tlk rl"tlk cesbggbT>>18>>
t; ntulu gtug vhb "tb, ChK-vtuMK fUhlu Jtt, mcfUt Jtbe, NwCtNwC fUt =uFlu Jtt, mcfUt Jtm:tl, NhK ulu gtug, gwvfUth l atnfUh rn; fUhlu Jtt, mcfUe Wvrt-g fUt nu;w, r:r; fUt yt"th, rl"tl (gfUt b mkvqKo Cq; mqb v mu rsmb g ntu;u n WmfUt ltb rl"tl ni) ytih yrJltNe fUthK Ce b ne >

;vtgnbnk JM rld]nTKtgwm]strb a >
yb];k aiJ b]gwa m=matnbsowl >>19>>
b ne mqgov mu ;v;t , JMto fUt ytfUMoK fUh;t ytih Wmu chmt;t > nu yswol! b ne yb]; ytih b]gw ytih m;T-ym;T Ce b ne >

tirJt btk mtubvt& vq;vtvtgtirhxt Jdo; t:og;u>
;u vwgbtmt mwhutufUbl r; r=gtr=rJ =uJCtudtlT >>20>>
;elt Ju=t b rJ"tl rfUY Y mfUtbfUbtu fUtu fUhlu Jtu, mtub hm fUtu velu Jtu, vtvhrn; vwhM (gnt Jdo tr; fuU r;ck"fU =uJ }UKv vtv mu vrJt ntult mbSlt atrnY) bwSfUtu gtt fuU tht vqsfUh Jdo fUe tr; atn;u n< Ju vwhM yvlu vwgt fuU VUv JdotufU fUtu t; ntufUh Jdo b r=g =uJ;tyt fuU Ctudt fUtu Ctud;u n>

;u ;k CwJt JdotufkU rJNtkGeKu vwg bgotufkU rJNr;>
YJk tge"boblwvlt d;td;k fUtbfUtbt C;u >>21>>
Ju Wm rJNt JdotufU fUtu CtudfUh vwg GeK ntulu vh b]gw tufU fUtu t; ntu;u n> Rm fUth Jdo fuU mt"lv ;elt Ju=t b fUnu Y mfUtbfUbo fUt ytg ulu Jtu ytih Ctudt fUe fUtblt Jtu vwhM cth-cth ytJtdbl fUtu t; ntu;u n, y:to;T vwg fuU CtJ mu Jdo b st;u n ytih vwg GeK ntulu vh b]gwtufU b yt;u n>

ylgtra;g;tu btk gu slt& vgwovtm;u >
;uMtk rlgtrCgwUtltk gtudGubk JntgnbT >>22>>
stu ylgube Csl bwS vhbuJh fUtu rlhk;h a;l fUh;u Y rlfUtbCtJ mu Cs;u n, Wl rlgrlhk;h buht a;l fUhlu Jtu vwhMt fUt gtudGub (CdJ;TJv fUe tr; fUt ltb gtud ni ytih CdJ;Ttr; fuU rlrbt rfUY Y mt"l fUe hGt fUt ltb Gub ni) b Jgk t; fUh =u;t >

gu~gg=uJ;t CUt gs;u gtrJ;t& >
;u~rv btbuJ fUti;ug gsgrJr"vqJofUbT >>23>>
nu yswol! grv t mu gwU stu mfUtb CU =qmhu =uJ;tyt fUtu vqs;u n, Ju Ce bwSfUtu ne vqs;u n< fU;w WlfUt Jn vqsl yrJr"vqJofU y:to;T ttlvqJofU ni>

ynk rn mJogttltk CtuUt a CwhuJ a >
l ;w btbrCstlr; ;Jult;gJr; ;u >>24>>
gtrfU mkvqKo gtt fUt CtuUt ytih Jtbe Ce b ne < vhk;w Ju bwS vhbuJh fUtu ;J mu ln stl;u, Rme mu rdh;u n y:to;T vwlsob fUtu t; ntu;u n>

gtr; =uJJ{;t =uJtrv;]gtr; rv;]J{;t& >
Cq;trl gtr; Cq;ugt gtr; btrsltu~rv btbT >>25>>
=uJ;tyt fUtu vqslu Jtu =uJ;tyt fUtu t; ntu;u n, rv;ht fUtu vqslu Jtu rv;ht fUtu t; ntu;u n, Cq;t fUtu vqslu Jtu Cq;t fUtu t; ntu;u n ytih buht vqsl fUhlu Jtu CU bwSfUtu ne t; ntu;u n> RmrY buhu CUt fUt vwlsob ln ntu;t (de;t ygtg 8 tufU 16 b =uFlt atrnY)>

vtk vwvk VUk ;tugk gtu bu Cgt gAr; >
;=nk Cgwv;bltrb g;tbl& >>26>>
stu fUtuRo CU buhu rY ub mu vt, vwv, VU, s ytr= yvoK fUh;t ni, Wm Nwcwr rlfUtb ube CU fUt ubvqJofU yvoK rfUgt yt Jn vt-vwvtr= b mdwKv mu fUx ntufUh er;mrn; Ft;t >

gfUhturM g=ltrm gswnturM ==trm g;T >
gtvgrm fUti;ug ;fwUhJ b=voKbT >>27>>
nu yswol! ;q stu fUbo fUh;t ni, stu Ft;t ni, stu nJl fUh;t ni, stu =tl =u;t ni ytih stu ;v fUh;t ni, Jn mc buhu yvoK fUh>

NwCtNwCVUihuJk btug mu fUbock"li& >
mkgtmgtudbwUtbt rJbwUtu btbwvigrm >>28>>
Rm fUth, rsmb mb; fUbo bwS CdJtl fuU yvoK ntu;u n- Yumu mkgtmgtud mu gwU ratJtt ;q NwCtNwC VUv fUbock"l mu bwU ntu stYdt ytih Wlmu bwU ntufUh bwSfUtu ne t; ntudt>

mbtu~nk mJoCq;uMw l bu ugtu~r; l rg& >
gu Csr; ;w btk Cgt brg ;u ;uMw atgnbT >>29>>
b mc Cq;t b mbCtJ mu gtvfU , l fUtuRo buht yrg ni ytih l rg ni< vhk;w stu CU bwSfUtu ub mu Cs;u n, Ju bwSb n ytih b Ce Wlb gG fUx (simu mqb v mu mc sdn gtvfU yt Ce yrl mt"ltuk tht fUx fUhlu mu ne gG ntu;t ni, Jimu ne mc sdn r:; yt Ce vhbuJh Cr; mu Cslu Jtu fuU ne yk;&fUhK b gG v mu fUx ntu;t ni) >

yrv aumw=whtathtu Cs;u btblgCtfTU >
mt"whuJ m b;g& mggJrm;tu rn m& >>30>>
gr= fUtuRo yr;Ng =whtathe Ce ylg CtJ mu buht CU ntufUh bwSfUtu Cs;t ni ;tu Jn mt"w ne btllu gtug ni, gtrfU Jn g:t:o rlag Jtt ni> y:to;T Wmlu Ce Ctr; rlag fUh rgt ni rfU vhbuJh fuU Csl fuU mbtl yg fwUA Ce ln ni>

rGk CJr; "btobt NJAtr;k rldAr; >
fUt;ug r;strl& l bu C;& Kgr; >>31>>
Jn NeD{ ne "btobt ntu st;t ni ytih m=t hnlu Jte vhb Ntr; fUtu t; ntu;t ni> nu yswol! ;q rlagvqJofU mg stl rfU buht CU lx ln ntu;t>

btk rn vt:o gvtrg gu~rv gw vtvgtulg& >
rtgtu Jigt;:t Nqt;u~rv gtr; vhtk dr;bT >>32>>
nu yswol! te, Jig, Nq ;:t vtvgturl atzttr= stu fUtuRo Ce nt, Ju Ce buhu NhK ntufUh vhbdr; fUtu ne t; ntu;u n>

fU vwlc{toKt& vwgt CUt htsMog;:t >
yrlgbmwFkU tufUrbbk tg CsJ btbT >>33>>
rVUh Rmb fUnlt ne gt ni, stu vwgNe c{tK :t htsLM CUsl buhe NhK ntufUh vhb dr; fUtu t; ntu;u n> RmrY ;q mwFhrn; ytih GKCkdwh Rm blwg Nheh fUtu t; ntufUh rlhk;h buht ne Csl fUh>

bblt CJ bUtu btse btk lbfwUh >
btbuJigrm gwJiJbtbtlk bvhtgK & >>34>>
bwSb bl Jtt ntu, buht C cl, buht vqsl fUhlu Jtt ntu, bwSfUtu Ktb fUh> Rm fUth ytbt fUtu bwSb rlgwU fUhfuU buhu vhtgK ntufUh ;q bwSfUtu ne t; ntudt>

` ;mr=r; eb=TCdJ=Tde;tmqvrlMmw c{rJtgtk gtud Nttu e f]UKtswol mkJt=u htsrJthtsdwgtudtu ltb lJbtu~gtg& >>9>>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.