Home


y: a;w:tuo~gtg& - ttlfUbomkgtmgtud

v] 1 > v] 2

g=]AttCmk;wxtu kt;e;tu rJbmh& >
mb& rmtJrmti a f]UJtrv l rlcg;u >>22>>
stu rclt RAt fuU yvlu-ytv t; Y v=t:o b m=t mk;wx hn;t ni, rsmb Rogto fUt mJo:t yCtJ ntu dgt ntu, stu nMo-NtufU ytr= kt mu mJo:t y;e; ntu dgt ni- Yumt rmr ytih yrmr b mb hnlu Jtt fUbogtude fUbo fUh;t yt Ce Wlmu ln c";t>

d;mkdg bw;g ttltJr:;au;m& >
gttgtah;& fUbo mbd{k rJeg;u >>23>>
rsmfUe ytmr; mJo:t lx ntu dRo ni, stu =untrCbtl ytih bb;t mu hrn; ntu dgt ni, rsmfUt rat rlh;h vhbtbt fuU ttl b r:; hn;t ni- Yumt fuUJ gtmvt=l fuU rY fUbo fUhlu Jtu blwg fuU mvqKo fUbo CeCtr; rJel ntu st;u n>

c{tvoKk c{ nrJc{otdti c{Kt ;bT >
c{iJ ;ul d;gk c{fUbombtr"lt >>24>>
rsm gt b yvoK y:to; twJt ytr= Ce c{ ni ytih nJl rfUY stlu gtug g Ce c{ ni ;:t c{v fU;to tht c{v yrl b ytr; =ult v rf{Ugt Ce c{ ni- Wm c{foU b r:; hnlu Jtu gtude tht t; rfUY stlu gtug VU Ce c{ ne n>

=iJbuJtvhu gtk gturdl& vgwovtm;u >
c{tltJvhu gtk gtuliJtuvswr; >>25>>
=qmhu gtudesl =uJ;tyt fuU vqslv gt fUt ne CeCtr; ylwXtl UrfUgt fUh;u n ytih yg gtudesl vhc{ vhbtbtv yrl b yCu= =Nolv gt tht ne ytbv gt fUt nJl rfUgt fUh;u n> (vhc{ vhbtbt b ttl tht YfUeCtJ mu r:; ntult ne c{v yrl b gt tht gt fUtu nJl fUhlt ni>)

tutt=elergtggu mgbtrdMw swt; >
N=t=erJMgtlg RrgtrlMw swr; >>26>>
yg gtudesl tut ytr= mb; Rrgt fUtu mkgb v yrlgt b nJl rfUgt fUh;u n ytih =qmhu gtude tud N=tr= mb; rJMgt fUtu Rrg v yrlgt b nJl rfUgt fUh;u n>

mJtoKergfUbtorK tKfUbtorK atvhu >
ytbmkgbgtudtlti swr; ttl=erv;u >>27>>
=qmhu gtudesl Rrgt fUe mvqKo rf{Ugtyt ytih tKt fUe mb; rf{Ugtyt fUtu ttl mu fUtrN; ytb mkgb gtudv yrl b nJl rfUgt fUh;u n>(mra=tlk=Dl vhbtbt fuU rmJtg yg rfUme fUt Ce l ra;l fUhlt ne Wl mcfUt nJl fUhlt ni>)

ggtt;vtugtt gtudgtt;:tvhu >
Jtgtgttlgtta g;g& mkrN;J{;t& >>28>>
fURo vwhM g mkck"e gt fUhlu Jtu n, rfU;lu ne ;vgt v gt fUhlu Jtu n ;:t =qmhu rfU;lu ne gtudv gt fUhlu Jtu n, rfU;lu ne yrnkmtr= ;eKUJ{;t mu gw; glNe vwhM Jtgtgv ttlgt fUhlu Jtu n>

yvtlu swr; tKk tKu~vtlk ;:tvhu >
tKtvtld;e h=TJt tKtgtbvhtgKt& >>29>>
yvhu rlg;tntht& tKttKuMw swr; >
mJuo~gu;u gtrJ=tu gtGrv;fUbMt& >>30>>
=qmhu rfU;lu ne gtudesl yvtl Jtgw b tKJtgw fUtu nJl fUh;u n, Jimu ne yg gtudesl tKJtgw b yvtl Jtgw fUtu nJl fUh;u n ;:t yg rfU;lu ne rlgrb; ytnth (de;t ygtg 6 tufU 17 b =uFlt atrnY>) fUhlu Jtu tKtgtb vhtgK vwhM tK ytih yvtl fUe dr; fUtu UhtufUfUh tKt fUtu tKt b ne nJl rfUgt fUh;u n> gu mCe mt"fU gttuk tht vtvt fUt ltN fUh =ulu Jtu ytih gtt fUtu stllu Jtu n>

gtrNxtb];Cwstu gtr; c{ mlt;lbT >
ltgk tufUtu~ggtg fwU;tu~g& fwUhmtb >>31>>
nu fwUhuX yswol! gt mu cau Y yb]; fUt ylwCJ fUhlu Jtu gtudesl mlt;l vhc{ vhbtbt fUtu t; ntu;u n> ytih gt l fUhlu Jtu vwhM fuU rY ;tu gn blwgUtufU Ce mwF=tgfU ln ni, rVUh vhtufU fiUmu mwF=tgfU ntu mfU;t ni?

YJk crJ"t gtt rJ;;t c{Ktu bwFu >
fUbostrJr ;tmJtoluJk ttJt rJbtugmu >>32>>
Rme fUth ytih Ce c; ;hn fuU gt Ju= fUe JtKe b rJ;th mu fUnu dY n> Wl mcfUtu ;q bl, Rrg ytih Nheh fUe rf{Ugt tht mvl ntulu Jtu stl, Rm fUth ;J mu stlfUh WlfuU ylwXtl tht ;q fUbo ck"l mu mJo:t bw; ntu stYdt>

ugtgbgtttttlgt& vh;v >
mJ fUbtorFk vt:o ttlu vrhmbtg;u >>33>>
nu vhk;v yswol! gbg gt fUe yvuGt ttl gt yg; uX n ;:t gtJbtt mvqKo fUbo ttl b mbt; ntu st;u n>

;rr rKvt;ul vrhlul muJgt >
Wv=ugr; ;u ttlk ttrll;J=LNl& >>34>>
Wm ttl fUtu ;q ;J=Neo ttrlgt fuU vtm stfUh mbS, WlfUtu CeCtr; =zJ;T Ktb fUhlu mu, WlfUe muJt fUhlu mu ytih fUvx Atu\zfUh mh;tvqJofU l fUhlu mu Ju vhbtb ;J fUtu CeCtr; stllu Jtu ttle bntbt ;wSu Wm ;Jttl fUt Wv=uN fUhdu>

gttJt l vwlbtuonbuJk gtgrm vtzJ >
gul Cw;tgNuMuK ggtbg:tu brg >>35>>
rsmfUtu stlfUh rVUh ;q Rm fUth btun fUtu ln t; ntudt ;:t nu yswol! rsm ttl tht ;q mvqKo Cq;t fUtu rl&NuMCtJ mu vnu yvlu b (de;t ygtg 6 tufU 29 b =uFlt atrnY>) ytih veAu bwS mra=tl=Dl vhbtbt b =uFudt> (de;t ygtg 6 tufU 30 b =uFlt atrnY>)

yrv au=rm vtvug& mJuog& vtvf]Utb& >
mJ ttl˘JuliJ J]rslk m;rhgrm >>36>>
gr= ;q yg mc vtrvgt mu Ce yr"fU vtv fUhlu Jtt ni, ;tu Ce ;q ttl v ltifUt tht rl&mk=un mvqKo vtv-mbw mu CeCtr; ;h stYdt>

g:i"tkrm mrbtu~rlCobmtfwUh;u~swol >
ttltrl& mJofUbtorK CbmtfwUh;u ;:t >>37>>
gtrfU nu yswol! simu Jr; yrl R"lt fUtu Cbbg fUh =u;e ni, Jimu ne ttlv yrl mvqKo fUbtu fUtu Cbbg fUh =u;e ni>

l rn ttlul m=]Nk vrJtrbn rJ;u >
;Jgk gtudmkrm& fUtultbrl rJ=r; >>38>>
Rm mkmth b ttl fuU mbtl vrJt fUhlu Jtt rl&mk=un fwUA Ce ln ni> Wm ttl fUtu rfU;lu ne fUt mu fUbogtud tht Nwt;&fUhK yt blwg yvlu-ytv ne ytbt b vt u;t ni>

tJt֘C;u ttlk ;vh& mkg;urg& >
ttlk "Jt vhtk Ntr;brahuKtr"dAr; >>39>>
rs;urg, mt"lvhtgK ytih tJtl blwg ttl fUtu t; ntu;t ni ;:t ttl fUtu t; ntufUh Jn rclt rJc fuU- ;fUt ne CdJtr;v vhb Ntr; fUtu t; ntu st;t ni>

yta=T="tla mkNgtbt rJlgr; >
ltgk tufUtu~r; l vhtu l mwFk mkNgtbl& >>40>>
rJJufUnel ytih thrn; mkNggw; blwg vhbt:o mu yJg C{x ntu st;t ni> Yumu mkNggw; blwg fuU rY l gn tufU ni, l vhtufU ni ytih l mwF ne ni>

gtudmlg;fUbtoKk ttlmrlmkNgbT >
ytbJ;k l fUbtorK rlclr; "lksg >>41>>
nu "lksg! rsmlu fUbogtud fUe rJr" mu mb; fUbtu fUt vhbtbt b yvoK fUh r=gt ni ytih rsmlu rJJufU tht mb; mkNgt fUt ltN fUh r=gt ni, Yumu JN b rfUY Y y;&fUhK Jtu vwhM fUtu fUbo ln ct";u>

;bt=ttlmCq;k :k ttltrmltbl& >
rAJilk mkNgk gtudbtr;XturtX Cth; >>42>>
RmrY nu Ch;JkNe yswol! ;q =g b r:; Rm yttlsrl; yvlu mkNg fUt rJJufUttl v ;Jth tht Au=l fUhfuU mbJv fUbogtud b r:; ntu st ytih gw fuU rY F\zt ntu st>

` ;mr=r; eb=TCdJ=Tde;tmqvrlMmw c{rJtgtkgtudNttu ef]UKtswolmkJt=u ttlfUbomltmgtudtu ltb a;w:tuo~gtg& >>4>>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.