Home


y: :btu~gtg& - ysowlrJMt=gtud

v] 1 > v] 2

mksg WJta& YJbw;tu MefuUNtu dwztfuUNul Cth; >
mulgtuhCgtubogu :tvrgJt h:tutbbT >>24>>
CebtuKbwF;& mJouMtk a bnerG;tbT >
WJta vt:o vgi;tlT mbJu;tlT fwUrlr; >>25>>
mksg ctuu- nu "];htx[! yswol tht fUnu ylwmth bnthts ef]UKak lu =tult multyt fuU cea b Ceb ytih tuKtatgo fuU mtblu ;:t mvqKo htstyt fuU mtblu Wtb h: fUtu F\zt fUhURm fUth fUnt rfU nu vt:o! gw fuU rY swxu Y Rl fUtihJt fUtu =uF>

;ttvgr:;tlT vt:o& rv;]l: rv;tbntlT >
ytatgtobt;wtC{t;]vwttvtittmF;:t >>26>>
JNwhtlT mw=aiJ mulgtuhCgtuhrv >
;tlT mbeg m fUti;ug& mJtolT c"qlJr:;tlT >>27>>
f]Uvgt vhgtrJxtu rJMe=rt=bc{Je;T >
yswol WJta& =]xuJbk Jslk f]UK gwgwmwk mbwvr:;bT >>28>>
me=r; bb dtttrK bwFk a vrhNwgr; >
Juv:wa Nhehu b htubnMoa stg;u >>29>>
RmfuU ct= v]:tvwt yswol lu Wl =tult ne multyt b r:; ;tQ-atat fUtu, =t=t-vh=t=t fUtu, dwhyt fUtu, btbtyt fUtu, CtRgt fUtu, vwtt fUtu, vtitt fUtu ;:t rbtt fUtu, mmwht fUtu ytih mw=t fUtu Ce =uFt> Wl Wvr:; mvqKo ck"wyt fUtu =uFfUh Ju fwkU;evwt yswol yg; fUhKt mu gw; ntufUh NtufU fUh;u Y gn Jal ctuu> yswol ctuu- nu f]UK! gw Gut b zxu Y gw fuU yrCtMe Rm Jslmbw=tg fUtu =uFfUh buhu ykd rNr: Y st hnu n ytih bwF mqFt st hnt ni ;:t buhu Nheh b fUv YJk htubtka ntu hnt ni>

dtzeJk tkm;u n;tJaiJ vrh=;u >
l a NltugJ:t;wk C{b;eJ a bu bl& >>30>>
nt: mu dtkzeJ "lwM rdh hnt ni ytih Jat Ce c; s hne ni ;:t buht bl C{rb;-mt ntu hnt ni, RmrY b F\zt hnlu fUtu Ce mb:o ln >

rlrbttrl a vgtrb rJvhe;trl fuUNJ >
l a ugtu~lwvgtrb nJt JslbtnJu >>31>>
nu fuUNJ! b GKt fUtu Ce rJvhe; ne =uF hnt nq ;:t gw b Jsl-mbw=tg fUtu bthfUh fUgtK Ce ln =uF;t>

l fUtkGu rJsgk f]UK l a htgk mwFtrl a >
rfkU ltu htgul dturJk= rfkU CtudiseorJ;ul Jt >>32>>
nu f]UK ! b l ;tu rJsg atn;t ytih l htg ;:t mwFt fUtu ne> nu dturJk=! nb Yumu htg mu gt gtusl ni y:Jt Yumu Ctudt mu ytih seJl mu Ce gt tC ni?

guMtb:uo fUtkrG;k ltu htgk Ctudt& mwFtrl a >
; Rbu~Jr:;t gwu tKtkgJt "ltrl a >>33>>
nb rslfuU rY htg, Ctud ytih mwFtr= yCex n, Ju ne gu mc "l ytih seJl fUe ytNt fUtu gtdfUh gw b F\zu n>

ytatgto& rv;h& vwtt;:iJ a rv;tbnt& >
bt;wt& JNwht& vtitt& gtt& mkckr"l;:t >>34>>
dwhsl, ;tQ-atau, \zfuU ytih Wme fUth =t=u, btbu, mmwh, vtit, mtu ;:t ytih Ce mkck"e tud n>

Y;tl n;wrbAtrb l;tu~rv b"wmq=l >
yrv titughtgg nu;tu& rfkU lw bnef]U;u >>35>>
nu b"wmq=l! bwSu bthlu vh Ce y:Jt ;elt tufUt fuU htg fuU rY Ce b Rl mcfUtu bthlt ln atn;t, rVUh v]Je fuU rY ;tu fUnlt ne gt ni?

rlng "t;ohtx[tl fUt er;& gtslt=ol >
vtvbuJtgu=btlT nJi;tlt;;trgl& >>36>>
nu slt=ol! "];htx[ fuU vwtt fUtu bthfUh nb gt ml;t ntude? Rl yt;;trggt fUtu bthfUh ;tu nb vtv ne dudt>

;btltnto Jgk n;wk "t;ohtx[tlT Jct"JtlT >
Jslk rn fU:k nJt mwrFl& gtb bt"J >>37>>
y;YJ nu bt"J! yvlu ne ct"J "];htx[ fuU vwtt fUtu bthlu fuU rY nb gtug ln n gtrfU yvlu Une fwUxwc fUtu bthfUh nb fiUmu mwFe ntdu?

ggu;u l vgr; tuCtuvn;au;m& >
fwUGgf]U;k =tuMk rbttunu a vt;fUbT >>38>>
fU:k l tugbbtrC& vtvt=btrJr;o;wbT >
fwUGgf]U;k =tuMk vgr=TCsolt=ol >>39>>
grv tuC mu C{xrat Y gu tud fwU fuU ltN mu Wv =tuM fUtu ytih rbtt mu rJhtu" fUhlu b vtv fUtu ln =uF;u, ;tu Ce nu slt=ol! fwU fuU ltN mu Wv =tuM fUtu stllu Jtu nb tudt fUtu Rm vtv mu nxlu fuU rY gt ln rJath fUhlt atrnY?

fwUGgu Kgr; fwU"bto& mlt;lt& > "buo lxu fwUk f]Ulb"btuo~rCCJgw; >>40>>
fwU fuUUltN mu mlt;l fwU-"bo lx ntu st;u n ;:t "bo fuU ltN ntu stlu vh mvqKo fwU b vtv Ce c; ViU st;t ni>

y"btorCCJtf]UK =wgr; fwUrtg& >
teMw =wxtmw JtKuog stg;u JKomkfUh& >>41>>
nu f]UK! vtv fuU yr"fU c\Z stlu mu fwU fUe rtgt yg; =qrM; ntu st;e n ytih nu JtKuog! rtgt fuU =qrM; ntu stlu vh JKomkfUh Wvl ntu;t ni>

mkfUhtu lhfUtgiJ fwUDtltk fwUg a >
v;r; rv;htu uMtk w;rvztu=fUrf{Ugt& >>42>>
JKomkfUh fwUDtr;gt fUtu ytih fwU fUtu lhfU b u stlu fuU rY ne ntu;t ni> w; Ro rvz ytih s fUe rf{Ugt Jtu y:to; t ytih ;voK mu Jkra; RlfuU rv;h tud Ce y"tudr; fUtu t; ntu;u n>

=tuMihu;i& fwUDtltk JKomkfUhfUthfiU& >
Wmt;u str;"bto& fwU"btoa NtJ;t& >>43>>
Rl JKomkfUhfUthfU =tuMt mu fwUDtr;gt fuU mlt;l fwU-"bo ytih str;-"bo lx ntu st;u n>

WmlfwU"btoKtk blwgtKtk slt=ol >
lhfuU~rlg;k Jtmtu CJ;eglwNwwb >>44>>
nu slt=ol! rslfUt fwU-"bo lx ntu dgt ni, Yumu blwgt fUt yrlra;UfUt ;f lhfU b Jtm ntu;t ni, Yumt nb mwl;u ytY n>

yntu c; bnvtvk fU;w gJrm;t JgbT >
gtgmwFtuCul n;wk Jslbw;t& >>45>>
nt! NtufU! nb tud cwrbtl ntufUh Ce bntl vtv fUhlu fUtu ;igth ntu dY n, stu htg ytih mwF fuU tuC mu Jslt fUtu bthlu fuU rY W; ntu dY n>

gr= btb;efUthbNtk NtvtKg& >
"t;ohtx[t hKu ngw;bu Gub;hk CJu;T >>46>>
gr= bwS Nthrn; YJk mtblt l fUhlu Jtu fUtu Nt nt: b rY nwY "];htx[ fuU vwt hK b bth zt ;tu Jn bthlt Ce buhu rY yr"fU fUgtKfUthfU ntudt>

mksg WJta& YJbwJtswol& mkgu h:tuv: WvtrJN;T >
rJm]g mNhk atvk NtufUmkrJlbtlm& >>47>>
mksg ctuu- hKCqrb b NtufU mu Wrl bl Jtu yswol Rm fUth fUnfUh, ctKmrn; "lwM fUtu gtdfUh h: fuU rvAu Ctd b ciX dY> >>47>>

` ;mr=r; eb=TCdJ=Tde;tmqvrlMmw c{rJtgtk gtudNttu ef]UKtswolmkJt=u~swolrJMt=gtudtu ltb :btu~gtg&> >>1>>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.