Home


y:txt=Ntu~gtg& _ btuGmkgtmgtud

v] 1 > v] 2 > v] 3 > v] 4

RoJh& mJoCq;tltk uNu~swlo r;Xr;>
C{tbgmJoCq;trl gtthZtrl btggt>>61>>
nu yswol! Nheh v gkt b yt\Z Y mkvqKo trKgt fUtu y;gtobe vhbuJh yvle btgt mu WlfuU fUbtu fuU ylwmth C{bK fUht;t yt mc trKgt fuU =g b r:; ni>

;buJ NhKk dA mJoCtJul Cth;>
;mt=tvhtk Ntr;k :tlk tgrm NtJ;bT>>62>>
nu Cth;! ;q mc fUth mu Wm vhbuJh fUe ne NhK b (st, Cg, btl, c\ztRo ytih ytmr; fUtu gtdfUh YJk Nheh ytih mkmth buk ynk;t, bb;t mu hrn; ntufUh YfU vhbtbt fUtu ne vhb ytg, vhb dr; ytih mJoJ mbSlt ;:t ylg CtJ mu yr;Ng t, CrU ytih ubvqJofU rlhk;h CdJtl fuU ltb, dwK, CtJ ytih Jv fUt rak;l fUh;u hnlt YJk CdJtl fUt Csl, bhK fUh;u Y ne WlfuU yttt ylwmth fU;og fUbtu fUt rl&Jt:o CtJ mu fuUJ vhbuJh fuU rY ytahK fUhlt gn mc fUth mu vhbtbt fuU ne NhK ntult ni) st> Wm vhbtbt fUe f]Uvt mu ne ;q vhb Ntkr; fUtu ;:t mlt;l vhb"tb fUtu t; ntudt>

Rr; ;u ttlbtgt;k dwt=Tdw;hk bgt >
rJb]gi;=NuMuK g:uArm ;:t fwUh >>63>>
Rm fUth gn dtuvleg mu Ce yr; dtuvleg ttl blu ;wbmu fUn r=gt> yc ;q Rm hnggw; ttl fUtu vqKo;gt CeCtr; rJath fUh, simu atn;t ni Jimu ne fUh>

mJodw;bk Cq;& t]Kw bu vhbk Ja& >
Rxtu~rm bu =]Zrbr; ;;tu Jgtrb ;u rn;bT >>64>>
mkvqKo dtuvlegt mu yr; dtuvleg buhu vhb hnggw; Jal fUtu ;q rVUh Ce mwl> ;q buht yr;Ng rg ni, Rmmu gn vhb rn;fUthfU Jal b ;wSmu fUdt>

bblt CJ bآ;tu btse btk lbfwUh >
btbuJigrm mgk ;u r;stlu rgtu~rm bu >>65>>
nu yswol! ;q bwSb blJtt ntu, buht C; cl, buht vqsl fUhlu Jtt ntu ytih bwSfUtu Ktb fUh> Yumt fUhlu mu ;q bwSu ne t; ntudt, gn b ;wSmu mg r;tt fUh;t gtrfU ;q buht ygk; rg ni>

mJo"btovrhgg btbufkU NhKk J{s >
ynk Jt mJovtvugtu btuGrggtrb bt Nwa& >>66>>
mkvqKo "btu fUtu y:to; mkvqKo fU;og fUbtu fUtu bwSb gtdfUh ;q fuUJ YfU bwS mJoNr;btl, mJto"th vhbuJh fUe ne NhK (Rme ygtg fuU tufU 62 fUe rxvKe b NhK UfUt CtJ =uFlt atrnY>) b yt st> b ;wSu mkvqKo vtvt mu bw; fUh =qdt, ;q NtufU b; fUh>

R=k ;u lt;vfUtg ltC;tg fU=tal >
l atNwqMJu Jtgk l a btk gtu~gmqgr; >>67>>
;wSu gn de; v hngbg Wv=uN rfUme Ce fUt b l ;tu ;vhrn; blwg mu fUnlt atrnY, l Cr; hrn; (Ju=, Ntt ytih vhbuJh ;:t bntbt ytih dwhslt b t, ub ytih vqg CtJ fUt ltb CrU ni>) mu ytih l rclt mwllu fUe RAt Jtu mu ne fUnlt atrnY ;:t stu bwSb =tuM=]rx hF;t ni, Wmmu ;tu fUCe Ce ln fUnlt atrnY>

g Rbk vhbk dwk bآ;uJrC"tgr; >
Cr;k brg vhtk f]UJt btbuJiggmkNg& >>68>>
stu vwhM bwSb vhbU ub fUhfuU Rm vhb hnggw; de;tNtt fUtu buhu C;t b fUnudt, Jn bwSfUtu ne t; ntudt- Rmb fUtuRo mk=un ln ni>

l a ;btblwguMw fUrabu rgf]U;b& >
CrJ;t l a bu ;bt=g& rg;htu CwrJ >>69>>
Wmmu c\ZfUh buht rg fUtgo fUhlu Jtt blwgt b UfUtuRo Ce ln ni ;:t v]JeCh b Wmmu c\ZfUh buht rg =qmht fUtuRo CrJg b ntudt Ce ln>

ygug;u a g Rbk "g mkJt=btJgtu& >
ttlgtul ;ultnrbx& gtrbr; bu br;& >>70>>
stu vwhM Rm "bobg nb =tult fuU mkJt= v de;tNtt fUtu v\Zudt, WmfuU tht Ce b ttlgt (de;t ygtg 4 tufU 33 fUt y:o =uFlt atrnY>) mu vqrs; ntuQdt- Yumt buht b; ni>

tJtllmqga t]Kwgt=rv gtu lh& >
mtu~rv bw;& NwCt֘tufUttlw gtvwgfUboKtbT >>71>>
stu blwg tgw; ytih =tuM=]rx mu hrn; ntufUh Rm de;tNtt fUt JK Ce fUhudt, Jn Ce vtvt mu bw; ntufUh W;b fUbo fUhlu Jtt fuU uX tufUt fUtu t; ntudt>

fUra=u;A[;k vt:o JgifUtd{uK au;mt >
fUra=ttlmbtun& lx;u "lsg >>72>>
nu vt:o! gt Rm (de;tNtt) fUtu ;qlu YfUtd{ra; mu JK rfUgt? ytih nu "lsg! gt ;uht yttlsrl; btun lx ntu dgt?

yswol WJta& lxtu btun& b]r;o"t Jmt=tbgtgw; >
r:;tu~rb d;mk=un& fUrhgu Jalk ;J >>73>>
ysol ctuu- nu ygw;! ytvfUe f]Uvt mu buht btun lx ntu dgt ytih blu b]r; t; fUh e ni, yc b mkNghrn; ntufUh r:h , y;& ytvfUe yttt fUt vtl fUdt>

mksg WJta& Rgnk Jtmw=uJg vt:og a bntbl& >
mkJt=rbbbtiMbw;k htubnMoKbT >>74>>
mksg ctuu- Rm fUth blu e Jtmw=uJ fuU ytih bntbt yswol fuU Rm y=TCw; hnggw;, htubtafUthfU mkJt= fUtu mwlt>

gtmmt=tA[;Jtlu;=Tdwbnk vhbT >
gtudk gtuduJhtf]UKtmtGtfU:g;& JgbT>>75>>
e gtmse fUe f]Uvt mu r=g =]rx vtfUh blu Rm vhb dtuvleg gtud fUtu yswol fuU r; fUn;u Y Jgk gtuduJh CdJtl ef]UK mu gG mwlt>

htsmkb]g mkb]g mkJt=rbbb=TCw;bT >
fuUNJtsowlgtu& vwgk gtrb a bwbwonw& >>76>>
nu htsl! CdJtl ef]UK ytih yswol fuU Rm hnggw;, fUgtKfUthfU ytih y=TCw; mkJt= fUtu vwl&-vwl& bhK fUhfuU b cth-cth nrMo; ntu hnt >

;a mkb]g mkb]g vbgw;k nhu& >
rJbgtu bu bntlT htsgtrb a vwl& vwl& >>77>>
nu htslT! e nrh (rsmfUt bhK fUhlu mu vtvt fUt ltN ntu;t ni WmfUt ltb nrh ni) fuU Wm ygk; rJGK v fUtu Ce vwl&-vwl& bhK fUhfuU buhu ra; b bntl ytago ntu;t ni ytih b cth-cth nrMo; ntu hnt >

gt gtuduJh& f]UKtu gt vt:tuo "lw"oh& >
;t erJosgtu Cqr;"{woJt ler;bor;bob >>78>>
nu htsl! snt gtuduJh CdJtl ef]UK n ytih snt dtzeJ-"lwM"the yswol ni, Jn vh e, rJsg, rJCqr; ytih ya ler; ni- Yumt buht b; ni>

` ;mr=r; ebdJe;tmqvrlMmw c{brJtgtkgtudNttu ef]UKtswolmkJt=u btuGmlgtmgtudtu ltbtxt=Ntu~gtg&>>18>>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.