Home


y: vka=Ntu~gtg& _ vwhMtutbgtud

v] 1 > v] 2

eCdJtlwJta& QJobqb"& NtFbJ:k thggbT >
A=tkrm gg vKtorl g;k Ju= m Ju=rJ;T >>1>>
e CdJtl ctuu- ytr=vwhM vhbuJh v bq Jtu (ytr= vwhM lthtgK Jtmw=uJ CdJtl ne rlg ytih yl; ;:t mcfuU yt"th ntulu fuU fUthK ytih mbmu Qvh rlg"tb b mdwKv mu Jtm fUhlu fuU fUthK QJo ltb mu fUnu dY n ytih Ju btgtvr;, mJoNrUbtl vhbuJh ne Rm mkmthv J]G fuU fUthK n, RmrY Rm mkmth J]G fUtu IQJobq JttO fUn;u n) ytih c{tv bwg NtFt Jtu (Wm ytr=vwhM vhbuJh mu Wvrt Jtt ntulu fuU fUthK ;:t rlg"tb mu leau c{јtufU b Jtm fUhlu fuU fUthK, rnhgdCov c{t fUtu vhbuJh fUe yvuGt Iy"&O fUnt ni ytih Jne Rm mkmth fUt rJ;th fUhlu Jtt ntulu mu RmfUe bwg NtFt ni, RmrY Rm mkmth J]G fUtu Iy"&NtFt JttO fUn;u n) rsm mkmth v vev J]G fUtu yrJltNe (Rm J]G fUt bq fUthK vhbtbt yrJltNe ni ;:t yltr=fUt mu RmfUe vhvht ae yt;e ni, RmrY Rm mkmth J]G fUtu IyrJltNeO fUn;u n) fUn;u n, ;:t Ju= rsmfuU vtu (Rm J]G fUe NtFt v c{t mu fUx ntulu Jtu ytih gttr= fUbtu tht Rm mkmth J]G fUe hGt ytih J]r fUhlu Jtu YJk NtuCt fUtu c\Ztlu Jtu ntulu mu Ju= IvtuO fUnu dY nik) fUnu dY n, Wm mkmth v J]G fUtu stu vwhM bqmrn; mJ mu stl;t ni, Jn Ju= fuU ;tvgo fUtu stllu Jtt ni> (CdJtlT fUe gtudbtgt mu Wvl yt mkmth GKCkdwh, ltNJtl ytih =w&Fv ni, RmfuU ra;l fUtu gtd fUh fuUJ vhbuJh ne rlg-rlh;h, ylg ub mu ra;l fUhlt IJu= fuU ;tvgo fUtu stlltO ni)

y"atuJ m];t;g NtFt dwKv{J]t rJMgJtt& >
y"a bqtglwm;;trl fUbtolwc"erl blwgtufuU >>2>>
Wm mkmth J]G fUe ;elt dwKtv s tht c\Ze Ro YJk rJMg-Ctud v fUtvt Jte ( N=, vNo, v, hm ytih d" -gu vtat :q=un ytih Rrgt fUe yvuGt mqb ntulu fuU fUthK Wl NtFtyt fUe IfUtvtO fu v b fUnu dY n>) =uJ, blwg ytih r;gofT ytr= gturlv NtFtY (bwg NtFt v c{t mu mvqKo tufUt mrn; =uJ, blwg ytih r;gofTU ytr= gturlgt fUe Wvrt ytih rJ;th yt ni, RmrY WlfUt gnt INtFtytO fuU v b JKol rfUgt ni) leau ytih Qvh mJot ViUe Ro n ;:t blwg tufU b ( ynk;t, bb;t ytih Jtmltv bqt fUtu fuUJ blwg gturl b fUbtu fuU ylwmth ct"lu Jte fUnlu fUt fUthK gn ni rfU yg mc gturlgt b ;tu fuUJ vqJof]U; fUbtu fuU VU fUtu Ctudlu fUt ne yr"fUth ni ytih blwg gturl b lJel fUbtu fuU fUhlu fUt Ce yr"fUth ni) fUbtu fuU ylwmth ct"lu Jte ynk;t-bb;t ytih Jtmlt v s\z Ce leau ytih Qvh mCe tufUt b gt; ntu hne n>

l vbgun ;:tuvg;u lt;tu l atr=lo a mr;Xt >
yJ:bulk mwrJZbq bmkdNtuK =]Zul rAJt >>3>>
Rm mkmth J]G fUt Jv simt fUnt ni Jimt gnt rJathU fUt b ln vtgt st;t (Rm mkmth fUt simt Jv Nttt b JKol rfUgt dgt ni ytih simt =uFt-mwlt st;t ni, Jimt ;J ttl ntulu fuU vat; ln vtgt st;t, rsm fUth ytF Fwlu fu vat; Jl fUt mkmth ln vtgt st;t) gtrfU l ;tu RmfUt ytr= ni (RmfUt ytr= ln ni, gn fUnlu fUt gtusl gn ni rfU RmfUe vhvht fUc mu ae yt hne ni, RmfUt fUtuRo v;t ln ni) ytih l y; ni (RmfUt y; ln ni, gn fUnlu fUt gtusl gn ni rfU RmfUe vhvht fUc ;fU a;e hnude, RmfUt fUtuRo v;t ln ni) ;:t l RmfUe yAe fUth mu r:r; ne ni (RmfUe yAe fUth r:r; Ce ln ni, gn fUnlu fUt gtusl gn ni rfU Jt;J b gn GKCkdwh ytih ltNJtl ni) RmrY Rm ynk;t, bb;t ytih Jtmltv yr; =]\Z bqt Jtu mkmth v vev fuU J]G fUtu =]\Z Jihtg v (c{ttufU ;fU fuU Ctud GrKfU ytih ltNJtl n, Yumt mbSfUh, Rm mkmth fuU mb; rJMgCtudt b mtt, mwF, er; ytih hbKeg;t fUt l Ctmlt ne I=]\Z Jihtgv NtO ni) Nt tht fUtxfUh (:tJh, skdbv gtJbtt mkmth fuU ra;l fUt ;:t yltr=fUt mu yttl tht =]\Z Ro ynk;t, bb;t ytih Jtmlt v bqt fUt gtd fUhlt ne mkmth J]G fUt yJt;h Ibqt mrn; fUtxltO ni>

;;& v=k ;vrhbtrdo;gk grbd;t l rlJ;or; Cqg& >
;buJ atk vwhMk vu g;& J]rt& m];t vwhtKe >>4>>
WmfuU vat; Wm vhb-v=v vhbuJh fUtu CeCtr; Ftuslt atrnY, rsmb dY Y vwhM rVUh tixfUh mkmth b ln yt;u ytih rsm vhbuJh mu Rm vwht;l mkmth J]G fUe J]rt rJ;th fUtu t; Ro ni, Wme ytr= vwhM lthtgK fuU b NhK - Rm fUth =]\Z rlag fUhfuU Wm vhbuJh fUt bll ytih rlr=gtml fUhlt atrnY>

rlbtolbtunt rs;mkd=tuMtygtbrlgt rJrlJ]tfUtbt& >
irJobwUt& mwF=w&FmktidoAgbqZt& v=bggk ;;T >>5>>
rslfUt btl ytih btun lx ntu dgt ni, rsntlu ytmrU v =tuM fUtu se; rgt ni, rslfUe vhbtbt fuU Jv b rlg r:r; ni ytih rslfUe fUtbltY vqKo v mu lx ntu dRo n- Ju mwF-=w&F ltbfU t mu rJbwU ttlesl Wm yrJltNe vhb v= fUtu t; ntu;u n>

l ;tmg;u mqgtuo l NNtkfUtu l vtJfU& >
g=TdJt l rlJ;o;u ;tb vhbk bb >>6>>
rsm vhb v= fUtu t; ntufUh blwg tixfUh mkmth b ln yt;u Wm Jgk fUtN vhb v= fUtu l mqgo fUtrN; fUh mfU;t ni, l abt ytih l yrl ne, Jne buht vhb "tb (Ivhb "tbO fUt y:o de;t ygtg 8 tufU 21 b =uFlt atrnY>) ni>

bbiJtkNtu seJtufuU seJCq;& mlt;l& >
bl& MXtlergtrK f]Ur;:trl fUMor; >>7>>
Rm =un b gn seJtbt buht ne mlt;l ykN ni (simu rJCtdhrn; r:; yt Ce bntfUtN Dxt b v]:fU-v]:fU fUe Ctr; ;e; ntu;t ni, Jimu ne mc Cq;t b YfUev mu r:; yt Ce vhbtbt v]:fU-v]:fU fUe Ctr; ;e; ntu;t ni, Rme mu =un b r:; seJtbt fUtu CdJtl lu yvlt Imlt;l ykNO fUnt ni) ytih Jne Rl f]Ur; b r:; bl ytih vtat Rrgt fUtu ytfUMoK fUh;t ni>

Nhehk g=Jtltur; gatgwf{Utb;eJh& >
d]neJi;trl mkgtr; Jtgwdo"trlJtNgt;T >>8>>
Jtgw d" fuU :tl mu d" fUtu simu d{nK fUhfuU u st;t ni, Jimu ne =untr=fUt Jtbe seJtbt Ce rsm Nheh fUt gtd fUh;t ni, Wmmu Rl bl mrn; Rrgt fUtu d{nK fUhfuU rVUh rsm Nheh fUtu t; ntu;t ni- Wmb st;t ni>

tutk aGw& vNolk a hmlk D{tKbuJ a >
yr"Xtg blatgk rJMgtlwvmuJ;u >>9>>
gn seJtbt tut, aGw ytih Jat fUtu ;:t hmlt, D{tK ytih bl fUtu ytg fUhfuU -y:to; Rl mcfuU mnthu mu ne rJMgt fUt muJl fUh;t ni>

Wf{Utb;k r:;k Jtrv Cwkstlk Jt dwKtrJ;bT >
rJbqZt ltlwvgr; vgr; ttlaGwM& >>10>>
Nheh fUtu Atu\zfUh st;u Y fUtu y:Jt Nheh b r:; Y fUtu y:Jt rJMgt fUtu Ctud;u Y fUtu Rm fUth ;elt dwKt mu gwU Y fUtu Ce yttlesl ln stl;u, fuUJ ttlv lutt Jtu rJJufUNe ttle ne ;J mu stl;u n>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.