Home


y: tgtu=Ntu~gtg& _ Gut-GuttrJCtdgtud

v] 1 > v] 2

Rr; Gutk ;:t ttlk tugk atukU mbtm;& >
b=TC; Y;rttg b=TCtJtgtuvv;u >>18>>
Rm fUth Gut (tufU 5-6 b rJfUth mrn; Gut fUt Jv fUnt ni) ;:t ttl (tufU 7 mu 11 ;fU ttl y:to; ttl fUt mt"l fUnt ni>) ytih stllu gtug vhbtbt fUt Jv (tufU 12 mu 17 ;fU tug fUt Jv fUnt ni) mkGuv b fUnt dgt> buht C; RmfUtu ;J mu stlfUh buhu Jv fUtu t; ntu;t ni>

f]Ur;k vwhMk aiJ rJTglt=e WCtJrv >
rJfUthtka dwKtkaiJ rJr f]Ur;mCJtlT >>19>>
f]Ur; ytih vwhM- Rl =tultku fUtu ne ;q yltr= stl ytih htd-uMtr= rJfUthtku fUtu ;:t rtdwKtbfU mvqKo v=t:tu fUtu Ce f]Ur; mu ne Wvl stl>

fUtgofUhKfU;]oJu nu;w& f]Ur;hg;u >
vwhM& mwF=w&Ftltk Ctu;]Ju nu;whg;u >>20>>
fUtgo (ytfUtN, Jtgw, yrl, s ytih v]Je ;:t N=, vNo, v, hm, dk" -RlfUt ltb IfUtgoO ni) ytih fUhK (cwr, ynkfUth ytih bl ;:t tut, Jat, hmlt, lut ytih D{tK YJk JtfTU, n;, vt=, Wv: ytih dw=t- Rl 13 fUt ltb IfUhKO ni) fUtu Wvl fUhlu b nu;w f]Ur; fUne st;e ni ytih seJtbt mwF-=w&Ft fuU Ctu;vl b y:to; Ctudlu b nu;w fUnt st;t ni>

vwhM& f]Ur;:tu rn Cwk;u f]Ur;stdwKtlT >
fUthKk dwKmkdtu~g m=mturlsbmw >>21>>
f]Ur; b (f]Ur; N= fUt y:o de;t ygtg 7 tufU 14 b fUne Ro CdJtl fUe rtdwKbge btgt mbSlt atrnY) r:; ne vwhM f]Ur; mu Wvl rtdwKtbfU v=t:tu fUtu Ctud;t ni ytih Rl dwKtku fUt mkd ne Rm seJtbt fuU yAe-cwhe gturlgt b sb ulu fUt fUthK ni> (mJdwK fuU mkd mu =uJgturl b YJk hstudwK fuU mkd mu blwg gturl b ytih ;btu dwK fuU mkd mu vNw ytr= lea gturlgt b sb ntu;t ni>)

Wvxtlwb;t a C;to Ctu;t bnuJh& >
vhbtbur; atgw;tu =unu~rbvwhM& vh& >>22>>
Rm =un b r:; gn ytbt Jt;J b vhbtbt ne ni> Jn mtGe ntulu mu Wvxt ytih g:t:o mbr; =ulu Jtt ntulu mu ylwb;t, mcfUt "thK-vtuMK fUhlu Jtt ntulu mu C;to, seJv mu Ctu;t, c{t ytr= fUt Ce Jtbe ntulu mu bnuJh ytih Nw mra=tl=Dl ntulu mu vhbtbt- Yumt fUnt dgt ni>

g YJk Jurt vwhMk f]Ur;k a dwKi& mn >
mJo:t J;obtltu~rv l m Cqgtu~rCstg;u >>23>>
Rm fUth vwhM fUtu ytih dwKt fuU mrn; f]Ur; fUtu stu blwg ;J mu stl;t ni (=]gbtt mvqKo sd; btgt fUt fUtgo ntulu mu GKCkdwh, ltNJtl, s\z ytih yrlg ni ;:t seJtbt rlg, au;l, rlrJofUth ytih yrJltNe YJk Nw, ctu"Jv, mra=tl=Dl vhbtbt fUt ne mlt;l ykN ni, Rm fUth mbSfUh mvqKo btrgfU v=t:tu fuU mkd fUt mJo:t gtd fUhfuU vhb vwhM vhbtbt b ne YfUeCtJ mu rlg r:; hnlu fUt ltb WlfUtu I;J mu stlltO ni) Jn mc fUth mu fU;og fUbo fUh;t yt Ce rVUh ln sb;t>

gtlultbrl vgr; fuUra=tbtlbtblt >
ygu mtkgul gtudul fUbogtudul atvhu >>24>>
Wm vhbtbt fUtu rfU;lu ne blwg ;tu Nw Ro mqb cwr mu gtl (rsmfUt JKol de;t ygtg 6 b tufU 11 mu 32 ;fU rJ;thvqJofU rfUgt ni) tht =g b =uF;u n, yg rfU;lu ne ttlgtud (rsmfUt JKol de;t ygtg 2 b tufU 11 mu 30 ;fU rJ;thvqJofU rfUgt ni) tht ytih =qmhu rfU;lu ne fUbogtud (rsmfUt JKol de;t ygtg 2 b tufU 40 mu ygtg mbtr;vgo; rJ;thvqJofU rfUgt ni) tht =uF;u n y:to; t; fUh;u n>

ygu JuJbstl;& wJtgug Wvtm;u >
;u~rv atr;;hguJ b]gwk wr;vhtgKt& >>25>>
vh;w Rlmu =qmhu y:to; stu bk=cwrJtu vwhM n, Ju Rm fUth l stl;u Y =qmht mu y:to; ;J fuU stllu Jtu vwhMt mu mwlfUh ne ;=Tlwmth Wvtmlt fUh;u n ytih Ju JKvhtgK vwhM Ce b]gwv mkmth-mtdh fUtu rl&mk=un ;h st;u n>

gtJmkstg;u rfkUramJk :tJhskdbbT >
GutGuttmkgtudt;rr Ch;MoC >>26>>
nu yswol! gtJbtt rs;lu Ce :tJh-skdb tKe Wvl ntu;u n, Wl mcfUtu ;q Gut ytih Gutt fuU mkgtud mu ne Wvt stl>

mbk mJuoMw Cq;uMw r;X;k vhbuJhbT >
rJlgJrJlg;k g& vgr; m vgr; >>27>>
stu vwhM lx ntu;u Y mc ahtah Cq;t b vhbuJh fUtu ltNhrn; ytih mbCtJ mu r:; =uF;t ni Jne g:t:o =uF;t ni>

mbk vgrn mJot mbJr:;beJhbT >
l rnlgtbltbtlk ;;tu gtr; vhtk dr;bT >>28>>
gtrfU stu vwhM mcb mbCtJ mu r:; vhbuJh fUtu mbtl =uF;t yt yvlu tht yvlu fUtu lx ln fUh;t, Rmmu Jn vhb dr; fUtu t; ntu;t ni>

f]UgiJ a fUbtorK rf{UgbtKtrl mJoN& >
g& vgr; ;:tbtlbfU;tohk m vgr; >>29>>
ytih stu vwhM mvqKo fUbtu fUtu mc fUth mu f]Ur; tht ne rfUY st;u Y =uF;t ni ytih ytbt fUtu yfU;to =uF;t ni, Jne g:t:o =uF;t ni>

g=t Cq;v]:CtJbufU:blwvgr; >
;; YJ a rJ;thk c{ mv;u ;=t >>30>>
rsm GK gn vwhM Cq;t fuU v]:fU-v]:fU CtJ fUtu YfU vhbtbt b ne r:; ;:t Wm vhbtbt mu ne mvqKo Cq;t fUt rJ;th =uF;t ni, Wme GK Jn mra=tl=Dl c{ fUtu t; ntu st;t ni>

yltr=JtrldwoKJtvhbtbtgbgg& >
Nheh:tu~rv fUti;ug l fUhtur; l rg;u >>31>>
nu yswol! yltr= ntulu mu ytih rldwoK ntulu mu gn yrJltNe vhbtbt Nheh b r:; ntulu vh Ce Jt;J b l ;tu fwUA fUh;t ni ytih l r; ne ntu;t ni>

g:t mJod;k mtigt=tfUtNk ltuvrg;u >
mJottJr:;tu =unu ;:tbt ltuvrg;u >>32>>
rsm fUth mJot gt; ytfUtN mqb ntulu fuU fUthK r; ln ntu;t, Jimu ne =un b mJot r:; ytbt rldwoK ntulu fuU fUthK =un fuU dwKt mu r; ln ntu;t>

g:t fUtNggufU& f]UlkU tufUrbbk hrJ& >
Gutk Gute ;:t f]Ulk fUtNgr; Cth; >>33>>
nu yswol! rsm fUth YfU ne mqgo Rm mvqKo c{tz fUtu fUtrN; fUh;t ni, Wme fUth YfU ne ytbt mvqKo Gut fUtu fUtrN; fUh;t ni>

GutGuttgtuhuJb;hk ttlaGwMt >
Cq;f]Ur;btuGk a gu rJ=wgtor; ;u vhbT >>34>>
Rm fUth Gut ytih Gutt fuU Cu= fUtu (Gut fUtu s\z, rJfUthe, GrKfU ytih ltNJtl ;:t Gutt fUtu rlg, au;l, yrJfUthe ytih yrJltNe stllt ne IWlfuU Cu= fUtu stlltO ni) ;:t fUtgo mrn; f]Ur; mu bw; ntulu fUtu stu vwhM ttl lutt tht ;J mu stl;u n, Ju bntbtsl vhb c{ vhbtbt fUtu t; ntu;u n>

` ;mr=r; eb=TCdJ=Tde;tmqvrlMmw c{rJtgtkgtudNttu ef]UKtswolmkJt=u GutGuttrJCtdgtudtu ltb tgtu=Ntu~gtg&>>13>>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.