Home


y:ifUt=Ntu~gtg& _ rJJv=Nolgtud

v] 1 > v] 2 > v] 3

tJtv]r:gturh=b;hk rn gt;k JgifuUl r=Na mJto& >
=]xTJt=TCw;k vbwd{k ;Ju=ktufUtgk gr:;k bntblT >>20>>
nu bntblT! gn Jdo ytih v]Je fuU cea fUt mvqKo ytfUtN ;:t mc r=NtY YfU ytvmu ne vrhvqKo n ;:t ytvfuU Rm ytirfUfU ytih CgkfUh v fUtu =uFfUh ;elt tufU yr;g:t fUtu t; ntu hnu n>

ybe rn Jtk mwhmkDt rJNr; fuUra=TCe;t& tksgtu d]Kr;>
J;egwJt bnrMormmkDt& ;wJr; Jtk ;wr;rC& vwfUtrC& >>21>>
Ju ne =uJ;tyt fuU mbqn ytv b JuN fUh;u n ytih fwUA CgCe; ntufUh nt: stu\zu ytvfuU ltb ytih dwKt fUt WathK fUh;u n ;:t bnrMo ytih rmt fuU mbw=tg IfUgtK ntuO Yumt fUnfUh Wtb-Wtb ;tutt tht ytvfUe ;wr; fUh;u n>

htr=gt JmJtu gu a mtgtrJJu~rJlti bh;atubvta >
dk"JogGtmwhrmmkDtJeG;u Jtk rJrb;taiJ mJuo >>22>>
stu gthn h ytih cthn ytr=g ;:t ytX Jmw, mtgdK, rJJu=uJ, yrJlefwUbth ;:t bh=TdK ytih rv;ht fUt mbw=tg ;:t dk"Jo, gG, htGm ytih rmt fuU mbw=tg n- Ju mc ne rJrb; ntufUh ytvfUtu =uF;u n>

vk bntu cJtlutkbntctntu cctvt=bT >
c=hk c=kx[tfUhtk=]xJt tufUt& gr:;t;:tnbT >>23>>
nu bntctntu! ytvfuU c; bwF ytih lutt Jtu, c; nt:, skDt ytih viht Jtu, c; W=ht Jtu ytih c;-me =t\Zt fuU fUthK yg; rJfUht bntl v fUtu =uFfUh mc tud gtfwU ntu hnu n ;:t b Ce gtfwU ntu hnt >

lC&v]Nk =e;blufUJKgtttllk =e;rJNtlutbT >
=]xJt rn Jtk gr:;t;htbt "]r;k l rJ=trb Nbk a rJKtu >>24>>
gtrfU nu rJKtu! ytfUtN fUtu vNo fUhlu Jtu, =i=egbtl, ylufU JMtu mu gw; ;:t ViUtY Y bwF ytih fUtNbtl rJNt lutt mu gw; ytvfUtu =uFfUh CgCe; y;&fUhK Jtt b "ehs ytih Ntr; ln vt;t >

=kx[tfUhttrl a ;u bwFtrl=]xiJ fUttlmrlCtrl >
r=Ntu l stlu l Cu a Nbo me= =uJuN sdrlJtm >>25>>
=t\Zt fuU fUthK rJfUht ytih gfUt fUe yrl fuU mbtl Jr; ytvfuU bwFt fUtu =uFfUh b r=Ntyt fUtu ln stl;t ytih mwF Ce ln vt;t > RmrY nu =uJuN! nu sdrlJtm! ytv ml nt>

ybe a Jtk "];htx[g vwtt& mJuo mniJtJrlvtmkDi& >
Cebtu tuK& mq;vwt;:tmti mntb=egihrv gtu"bwgi& >>26>>
JttrK ;u JhbtKt rJNr; =kx[tfUhttrl CgtlfUtrl >
fuUrarŘlt =Nlt;huMw m=]g;u aqrKo;ihtbtkdi& >>27>>
Ju mCe "];htx[ fuU vwt htstyt fuU mbw=tg mrn; ytv b JuN fUh hnu n ytih Cebrv;tbn, tuKtatgo ;:t Jn fUKo ytih nbthu vG fuU Ce "tl gtutyt fuU mrn; mcfuU mc ytvfuU =t\Zt fuU fUthK rJfUht CgtlfU bwFt b c\zu Jud mu =ti\z;u Y JuN fUh hnu n ytih fURo YfU aqKo Y rmht mrn; ytvfuU =t;t fuU cea b du Y r=F hnu n>

g:t l=eltk cnJtu~cwJudt& mbwbuJtrCbwFt Jr; >
;:t ;Jtbe lhtufUJehtrJNr; JttgrCrJJr; >>28>>
simu lr=gt fuU c;-mu s fuU Jtn JtCtrJfU ne mbw fuU ne mbwF =ti\z;u n y:to; mbw b JuN fUh;u n, Jimu ne Ju lhtufU fuU Jeh Ce ytvfuU Jr; bwFt b JuN fUh hnu n>

g:t =e;k Jlk v;kdtrJNr; ltNtg mb]Judt& >
;:iJ ltNtg rJNr; tufUt;Jtrv JttrK mb]Judt& >>29>>
simu v;kd btunJN lx ntulu fuU rY Jr; yrl b yr;Jud mu =ti\z;u Y JuN fUh;u n, Jimu ne gu mc tud Ce yvlu ltN fuU rY ytvfuU bwFt b yr;Jud mu =ti\z;u Y JuN fUh hnu n>

urmu d{mbtl& mb;t֘tufUtmbd{tJ=liJor=TC& >
;usturChtvqgo sdmbd{kCtm;Jtud{t& ;vr; rJKtu >>30>>
ytv Wl mvqKo tufUt fUtu Jr; bwFt tht d{tm fUh;u Y mc ytuh mu cth-cth atx hnu n> nu rJKtu! ytvfUt Wd{ fUtN mvqKo sd; fUtu ;us tht vrhvqKo fUhfuU ;vt hnt ni>

ytgtrn bu fUtu CJtlwd{vtulbtu~;w ;u =uJJh me= >
rJtt;wrbAtrb CJ;btkl rn stltrb ;J J]rtbT >>31>>
bwSu c;tRY rfU ytv Wd{v Jtu fUtil n? nu =uJt b uX! ytvfUtu lbfUth ntu> ytv ml ntuRY> ytr= vwhM ytvfUtu b rJNuM v mu stllt atn;t gtrfU b ytvfUe J]rt fUtu ln stl;t>

e CdJtlwJta& fUttu~rb tufUGgf]UJ]tutufUtmbtn;worbn J]t& >
};u~rv Jtk l CrJgr; mJuo gu~Jr:;t& glefuUMw gtu"t& >>32>>
e CdJtl ctuu- b tufUt fUt ltN fUhlu Jtt c\Zt yt bntfUt > Rm mbg Rl tufUt fUtu lx fUhlu fuU rY J]t yt > RmrY stu r;vrGgt fUe mult b r:; gtut tud n, Ju mc ;uhu rclt Ce ln hndu y:to; ;uhu gw l fUhlu vh Ce Rl mcfUt ltN ntu stYdt>

;btJbwr;X gNtu CJ rsJt NtqlT CwkJ htgk mb]bT >
bgiJi;u rln;t& vqJobuJ rlrbtbttk CJ mgmtralT >>33>>
y;YJ ;q WX! gN t; fUh ytih Ntwyt fUtu se;fUh "l-"tg mu mvl htg fUtu Ctud> gu mc NqhJeh vnu ne mu buhu ne tht bthu Y n> nu mgmtral! (ctY nt: mu Ce ctK atlu fUt ygtm ntulu mu yswol fUt ltb ImgmtaeO yt :t) ;q ;tu fuUJ rlrbtbtt cl st>

tuKk a Cebk a sg:k a fUK ;:tgtlrv gtu"JehtlT >
bgt n;tkJk srn bt gr:XtgwgJ su;trm hKu mvltlT >>34>>
tuKtatgo ytih Cebrv;tbn ;:t sg: ytih fUKo ;:t ytih Ce c; mu buhu tht bthu Y NqhJeh gtutyt fUtu ;q bth> Cg b; fUh> rl&mk=un ;q gw b Jirhgt fUtu se;udt> RmrY gw fUh>

mksg WJta& Y;A[Jt Jalk fuUNJg f]U;tksrJuovbtl& rfUhexe >
lbf]UJt Cqg YJtn f]UKkmd=Td=k Ce;Ce;& Kg >>35>>
mksg ctuu- fuUNJ CdJtl fuU Rm Jal fUtu mwlfUh bwfwUx"the yswol nt: stu\zfUh fUtv;u Y lbfUth fUhfuU, rVUh Ce yg; CgCe; ntufUh Ktb fUhfuU CdJtl ef]UK fuU r; d=d= JtKe mu ctuu-

yswol WJta& :tlu MefuUN ;J fUegto sdgglwhg;u a >
hGtkrm Ce;trl r=Ntu Jr; mJuo lbgr; a rmmkDt& >>36>>
yswol ctuu- nu y;gtorbl! gn gtug ne ni rfU ytvfuU ltb, dwK ytih CtJ fuU fUe;ol mu sd; yr; nrMo; ntu hnt ni ytih ylwhtd fUtu Ce t; ntu hnt ni ;:t CgCe; htGm tud r=Ntyt b Ctd hnu n ytih mc rmdKt fuU mbw=tg lbfUth fUh hnu n>

fUbta ;u l lbuhbntblT dhegmu c{Ktu~gtr=fUtuo >
yl; =uJuN sdrlJtm JbGhk m=mtvhk g;T >>37>>
nu bntblT! c{t fuU Ce ytr=fU;to ytih mcmu c\zu ytvfuU rY Ju fiUmu lbfUth l fUh gtrfU nu yl;! nu =uJuN! nu sdrtJtm! stu m;T, ym;T ytih Wlmu vhu yGh y:to; mra=tl=Dl c{ ni, Jn ytv ne n>

Jbtr==uJ& vwhM& vwhtKJbg rJJg vhk rl"tlbT >
Juttrm Juk a vhk a "tb Jgt ;;k rJJbl;v >>38>>
ytv ytr==uJ ytih mlt;l vwhM n, ytv Rl sd; fuU vhb ytg ytih stllu Jtu ;:t stllu gtug ytih vhb "tb n> nu yl;v! ytvmu gn mc sd; gt; y:to; vrhvqKo n>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.