Home


y: =Nbtu~gtg - rJCqr;gtud

v] 1 > v] 2

Ju=tltk mtbJu=tu~rb =uJtltbrb JtmJ& >
RkrgtKtk blatrb Cq;tltbrb au;lt >>22>>
b Ju=t b mtbJu= , =uJt b Rk , Rkrgt b bl ytih Cq; trKgt fUe au;lt y:to;T seJl-NrU >

htKtk NkfUhatrb rJtuNtu gGhGmtbT >
Jmqltk vtJfUatrb buh& rNFrhKtbnbT >>23>>
b YfUt=N ht b NkfUh ytih gG ;:t htGmt b "l fUt Jtbe fwUcuh > b ytX Jmwyt b yrl ytih rNFhJtu vJo;t b mwbuh vJo; > >>23>>

vwhtu"mtk a bwgk btk rJr vt:o c]nvr;bT >
multleltbnk fU=& mhmtbrb mtdh& >>24>>
vwhturn;t b bwrFgt c]nvr; bwSfUtu stl> nu vt:o! b multvr;gt bku fkU= ytih stNgt b mbw > >>24>>

bnMeoKtk C]dwhnk rdhtbgufUbGhbT >
gttltk svgttu~rb :tJhtKtk rnbtg& >>25>>
b bnLMgt b C]dw ytih N=t b YfU yGh y:to;TT ytfUth > mc fUth fuU gtt b svgt ytih r:h hnlu Jtt b rnbtg vnt\z > >>25>>

yJ:& mJoJ]GtKtk =uJMeoKtk a lth=& >
d"JtoKtk rath:& rmtltk fUrvtu bwrl& >>26>>
b mc J]Gt b vev fUt J]G, =uJLMgt b lth= bwrl, d"Jtu b rath: ytih rmt b fUrv bwrl > >>26>>

Wai&JmbJtltk rJr btbb];tuJbT >
YhtJ;k dsutKtk lhtKtk a lhtr"vbT >>27>>
Dtu\zt b yb]; fuU mt: Wvl ntulu Jtt Wai&Jt ltbfU Dtu\zt, uX ntr:gt b YuhtJ; ltbfU nt:e ytih blwgt b htst bwSfUtu stl> >>27>>

ytgw"tltbnk Js{k "ulqltbrb fUtb"wfTU >
slatrb fU=vo& mvtoKtbrb JtmwrfU& >>28>>
b Ntt b Js{ ytih dtiyt b fUtb"ul > Ntttu; her; mu m;tl fUe Wvr; fUt nu;w fUtb=uJ ytih mvtu b mvohts JtmwrfU > >>28>>

yl;atrb ltdtltk JhKtu gt=mtbnbT >
rv;Ktbgobt atrb gb& mkgb;tbnbT >>29>>
b ltdt b (ltd ytih mvo gu =tu fUth fUe mvtu fUe ne str; ni) NuMltd ytih saht fUt yr"vr; JhK =uJ;t ytih rv;ht b ygobt ltbfU rvr;h ;:t Ntml fUhlu Jtt buk gbhts b > >>29>>

t=atrb =igtltk fUt& fUg;tbnbT >
b]dtKtk a b]dutu~nk Jil;uga vrGKtbT >>30>>
b =igt b t= ytih dKlt fUhlu Jtt fUt mbg (GK, D\ze, r=l, vG, btm ytr= b stu mbg ni Jn b ) ;:t vNwyt b b]dhts rmkn ytih vrGgt b dh\z > >>30>>

vJl& vJ;tbrb htb& NtC];tbnbT >
SMtKtk bfUhatrb ttu;mtbrb stJe >>31>>
b vrJt fUhlu Jtt b Jtgw ytih Nt"trhgt b ehtb ;:t bArgt b bdh ytih lr=gt b e Ctdeh:e dEtse > >>31>>

mdtoKtbtr=h;a bgk aiJtnbsowl >
ygtbrJt rJtltk Jt=& J=;tbnbT >>32>>
nu yswol! m]rxgt fUt ytr= ytih yk; ;:t bg Ce b ne > b rJtyt b ygtbrJt y:to;T c{ rJt ytih vhvh rJJt= fUhlu Jtt fUt ;J-rlKog fuU rY rfUgt stlu Jtt Jt= > >>32>>

yGhtKtbfUthtu~rb k& mtbtrmfUg a >
ynbuJtGg& fUttu "t;tnk rJJ;tubwF& >>33>>
b yGht b yfUth ytih mbtmt b k ltbfU mbtm > yGgfUt y:to;T fUt fUt Ce bntfUt ;:t mc ytuh bwFJtt, rJhtxT Jv, mcfUt "thK-vtuMK fUhlu Jtt Ce b ne > >>33>>

b]gw& mJonhatnbw=TCJa CrJg;tbT >
fUer;o& eJtoa ltheKtk b]r;buo"t "]r;& Gbt >>34>>
b mcft ltN fUhlu Jtt b]gw ytih Wvl ntulu Jtt fUt Wvr; nu;w ;:t rtgt b fUer;oU (fUer;o ytr= gu mt; =uJ;tyt fUe rtgt ytih teJtafU ltb Jtu dwK Ce rm n, RmrY =tult fUth mu ne CdJtl fUe rJCqr;gt n), e, JtfTU, b]r;, bu"t, "]r; ytih Gbt > >>34>>

c]nmtb ;:t mtltk ttgte A=mtbnbT >
btmtltk btdoNeMtuo~nb];qltk fwUmwbtfUh&>>35>>
;:t dtgl fUhlu gtug wr;gt b b c]nmtb ytih Ak=t b dtgte Ak= ;:t bnelt b btdoNeMo ytih }U;wyt b Jmk; b > >>35>>

q;k Ag;tbrb ;us;usrJltbnbT >
sgtu~rb gJmtgtu~rb mJk mJJ;tbnbT >>36>>
b A fUhlu Jtt b swyt ytih CtJNte vwhMt fUt CtJ > b se;lu Jtt fUt rJsg , rlag fUhlu Jtt fUt rlag ytih mtrJfU vwhMt fUt mtrJfU CtJ > >>36>>

J]Keltk Jtmw=uJtu~rb vtzJtltk "lsg& >
bwleltbgnk gtm& fUJeltbwNlt fUrJ& >>37>>
J]rKJkrNgt b (gt=Jt fuU yk;do; YfU J]rK JkN Ce :t) Jtmw=uJ y:to;T b Jgk ;uht mFt, vtzJt b "lsg y:to;T ;q, bwrlgt b Ju=gtm ytih fUrJgt b Nwf{Utatgo fUrJ Ce b ne > >>37>>

=ztu =bg;tbrb ler;hrb rsdeM;tbT >
btilk aiJtrb dwtltk ttlk ttlJ;tbnbT >>38>>
b =bl fUhlu Jtt fUt =kz y:to;T =bl fUhlu fUe Nr; , se;lu fUe RAt Jtt fUe ler; , dw; hFlu gtug CtJt fUt hGfU btil ytih ttlJtlt fUt ;Jttl b ne > >>38>>

gatrv mJoCq;tltk cesk ;=nbswol >
l ;=r; rJlt ggtbgt Cq;k ahtahbT >>39>>
ytih nu ysowl! stu mc Cq;t fUe Wvr; fUt fUthK ni, Jn Ce b ne , gtrfU Yumt ah ytih yah fUtuRo Ce Cq; ln ni, stu bwSmu hrn; ntu> >>39>>

lt;tu~r; bb r=gtltk rJCq;eltk vh;v >
YM ;quN;& tu;tu rJCq;urJo;htu bgt >>40>>
nu vhk;v! buhe r=g rJCqr;gt fUt yk; ln ni, blu yvle rJCqr;gt fUt gn rJ;th ;tu ;uhu rY YfU=uN mu y:to;T mkGuv mu fUnt ni> >>40>>

grCqr;bmJk eb=qrso;buJ Jt >
;;=uJtJdA Jk bb ;ust~NmCJbT >>41>>
stu-stu Ce rJCqr;gw; y:to;T YuJgogw;, fUtkr;gw; ytih Nr;gw; J;w ni, Wm-Wm fUtu ;q buhu ;us fuU ykN fUe ne yrCgr; stl> >>41>>

y:Jt cli;ul rfkU tt;ul ;Jtswol >
rJxgtnrb=k f]UlbufUtkNul r:;tu sd;T >>42>>
y:Jt nu ysowl! Rm c; stllu mu ;uht gt tgtusl ni> b Rm mkvqKo sd;T fUtu yvle gtudNr; fuU YfU ykN btt mu "thK fUhfuU r:; > >>42>>

` ;mr=r; eb=TCdJ=Tde;tmqvrlMmw c{rJtgtkgtudNttu ef]UKtswolmkJt=u rJCqr;gtudtu ltb =Nbtu~gtg& >>10>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.