Home


y: a;w:tuo~gtg& - ttlfUbomkgtmgtud

v] 1 > v] 2

e CdJtlwJta& Rbk rJJJ;u gtudk tu;JtlnbggbT >
rJJJtblJu tn blwrhJtfUJu~c{Je;T >>1>>
e CdJtl ctuu- blu Rm yrJltNe gtud fUtu mqgo mu fUnt :t, mqgo lu yvlu vwt JiJJ; blw mu fUnt ytih blw lu yvlu vwt htst RJtfwU mu fUnt>

YJk vhvhtt;rbbk htsMogtu rJ=w& >
m fUtulun bn;t gtudtu lx& vh;v >>2>>
nu vh;v yswol! Rm fUth vhvht mu t; Rm gtud fUtu htsrMogtuk lu stlt, rfU;w WmfuU ct= Jn gtud c; fUt mu Rm v]Je tufU b w;tg ntu dgt>

m YJtgk bgt ;u~ gtud& tu;& vwht;l& >
C;tu~rm bu mFt aur; hngk u;=wtbbT >>3>>
;q buht CU ytih rg mFt ni, RmrY Jne gn vwht;l gtud yts blu ;wSfUtu fUnt ni gtrfU gn c\zt ne Wtb hng ni y:to; dw; hFlu gtug rJMg ni>

yswol WJta& yvhk CJ;tu sb vhk sb rJJJ;& >
fU:bu;rstlegtk Jbt=ti tu;Jtrlr; >>4>>
yswol ctuu- ytvfU sb ;tu yJtoael-yCe nt fUt ni ytih mqgo fUt sb c; vwhtlt ni y:to; fUv fuU ytr= b ntu awfUt :t> ;c b Rm ct; fUtu fiUmu mbqS rfU ytv ne lu fUv fuU ytr= b mqgo mu gn gtud fUnt :t?

e CdJtlwJta& crl bu g;e;trl sbtrl ;J atswol >
;tgnk Ju= mJtorK l Jk Ju: vh;v >>5>>
e CdJtl ctuu- nu vhk;v yswol! buhu ytih ;uhu c; mu sb ntu awfuU n> Wl mcfUtu ;q ln stl;t, rfU;w b stl;t nq>

ystu~rv mlggtbt Cq;tltbeJhtu~rv mlT >
f]Ur;k Jtbr"Xtg mCJtgtbbtggt >>6>>
b ysbt ytih yrJltNeJv ntu;u Y Ce ;:t mb; trKgt fUt RoJh ntu;u Y Ce yvle f]Ur; fUtu y"el fUhfuU yvle gtudbtgt mu fUx ntu;t >

g=t g=t rn "bog ɘtrlCoJr; Cth; >
ygw:tlb"bog ;=tbtlk m]stgnbT >>7>>
nu Cth;! sc-sc "bo fUe ntrl ytih y"bo fUe J]r ntu;e ni, ;c-;c ne b yvlu v fUtu ha;t y:to; mtfUth v mu tudtu fuU mbwF fUx ntu;t >

vrhttKtg mt"qltk rJltNtg a =wf]U;tbT >
"bomk:tvlt:tog mCJtrb gwdu gwdu >>8>>
mt"w vwhMt fUt Wth fUhlu fuU rY, vtv fUbo fUhlu Jtt fUt rJltN fUhlu fuU UrY ytih "bo fUe yAe ;hn mu :tvlt fUhlu fuU rY b gwd-gwd b fUx yt fUh;t >

sb fUbo a bu r=gbuJk gtu Jurt ;J;& >
gJt =unk vwlsob lir; btbur; mtu~swol >>9>>
nu yswol! buhu sb ytih fUbo r=g y:to; rlbo ytih ytirfUfU n- Rm fUth stu blwg ;J mu (mJoNr;btl, mra=tl=l vhbtbt ys, yrJltNe ytih mJoCq;t fuU vhb dr; ;:t vhb ytg n, Ju fuUJ "bo fUtu :tvl fUhlu ytih mkmth fUt Wth fUhlu fuU rY ne yvle gtudbtgt mu mdwKv ntufUh UfUx ntu;u n> RmrY vhbuJh fuU mbtl mw=T, ube ytih vr;;vtJl =qmht fUtuRo ln ni, Yumt mbSfUh stu vwhM vhbuJh fUt ylg ub mu rlh;h ra;l fUh;t yt ytmr;hrn; mkmth b c;o;t ni, Jne WlfUtu ;J mu stl;t ni>) stl u;t ni, Jn Nheh fUtu gtd fUh rVUh sb fUtu t; ln ntu;t, rfU;w bwSu ne t; ntu;t ni>

Je;htdCg f{Utu"t bbgt btbwvtr;t& >
cnJtu ttl;vmt vq;t b=TCtJbtd;t& >>10>>
vnu Ce, rslfuU htd, Cg ytih f{Utu" mJo:t lx ntu dY :u ytih stu bwS b ylg ubvqJofU r:; hn;u :u, Yumu buhu ytr; hnlu Jtu c; mu C; Wvgwo; ttl v ;v mu vrJt ntufUh buhu Jv fUtu t; ntu awfuU n>

gu g:t bt v;u ;tk;:iJ CstgnbT >
bb JbtolwJ;o;u blwgt& vt:o mJoN& >>11>>
nu yswol! stu C; bwSu rsm fUth Cs;u n, bik Ce WlfUtu Wme fUth Cs;t gtrfU mCe blwg mc fUth mu buhu ne btdo fUt ylwmhK fUh;u n>

fUtkG;& fUboKtk rmrk gs; Rn =uJ;t& >
rGk rn btlwMu tufuU rmrCoJr; fUbost >>12>>
Rm blwg tufU b fUbtu fuU VU fUtu atnlu Jtu tud =uJ;tyt fUt vqsl rfUgt fUh;u n gtrfU WlfUtu fUbtu mu Wvl ntulu Jte rmr NeD{ rb st;e ni>

at;wJog bgt m]xk dwKfUborJCtdN& >
;g fU;tohbrv btk rJgfU;tohbggbT >>13>>
c{tK, Grtg, Jig ytih Nq -Rl ath JKtu fUt mbqn, dwK ytih fUbtu fuU rJCtdvqJofU buhu tht hat dgt ni> Rm fUth Wm m]rx-haltr= fUbo fUt fU;to ntulu vh Ce bwS yrJltNe vhbuJh fUtu ;q Jt;J b yfU;to ne stl>

l btk fUbtorK rvr; l bu fUboVUu v]nt >
Rr; btk gtu~rCstltr; fUborClo m cg;u >>14>>
fUbtu fuU VU b buhe v]nt ln ni, RmrY bwSu fUbo r; ln fUh;u- Rm fUth stu bwSu ;J mu stl u;t ni, Jn Ce fUbtu mu ln c";t>

YJk ttJt f]U;k fUbo vqJiohrv bwbwGwrC& >
fwwUh fUbioJ ;btJk vqJio& vqJo;hk f]U;bT >>15>>
vqJofUt b bwbwGwyt lu Ce Rm fUth stlfUh ne fUbo rfUY n, RmrY ;q Ce vqJost tht m=t mu rfUY stlu Jtu fUbtu fUtu ne fUh>

rfkU fUbo rfUbfUbuor; fUJgtu~gt bturn;t& >
;;u fUbo Jgtrb gttJt btugmu~NwCt; T>>16>>
fUbo gt ni? ytih yfUbo gt ni? Rm fUth RmfUt rlKog fUhlu b cwrbtl vwhM Ce bturn; ntu st;u n> RmrY Jn fUbo;J b ;wSu CeCtr; mbStfUh fUdt, rsmu stlfUh ;q yNwC mu y:to; fUbock"l mu bw; ntu stYdt>

fUboKtu rv ctugk ctugk a rJfUboK& >
yfUboKa ctugk dnlt fUboKtu dr;& >>17>>
fUbo fUt Jv Ce stllt atrnY ytih UyfUboK fUt Jv Ce stllt atrnY ;:t rJfUbo fUt Jv Ce stllt atrnY gtrfU fUbo fUe dr; dnl ni>

fUbog fUbo g& vgu=fUborK a fUbo g& >
m cwrbtblwguMw m gwU;& f]UlfUbof]U;T >>18>>
stu blwg fUbo b yfUbo =uF;t ni ytih stu yfUbo b fUbo =uF;t ni, Jn blwgt b cwrbtl ni ytih Jn gtude mb; fUbtu fUtu fUhlu Jtt ni>

gg mJuo mbthCt& fUtbmkfUvJrso;t& >
ttltrl="fUbtoKk ;bt& Uvkrz;k cw"t& >>19>>
rsmfuU mvqKo Nttmb; fUbo rclt fUtblt ytih mkfUv fuU ntu;u n ;:t rsmfuU mb; fUbo ttlv yrl tht Cb ntu dY n, Wm bntvwhM fUtu ttlesl Ce vkrz; fUn;u n>

gJt fUboVUtmkd rlg;];tu rlhtg& >
fUbogrCJ]ttu~rv liJ rfkUrafUhtur; m& >>20>>
stu vwhM mb; fUbtu b ytih WlfuU VU b ytmr; fUt mJo:t gtd fUhfuU mkmth fuU ytg mu hrn; ntu dgt ni ytih vhbtbt b rlg ;]; ni, Jn fUbtu b CeCtr; c;o;t yt Ce Jt;J b fwUA Ce ln fUh;t>

rlhtNego;rattbt g;mJovrhd{n& >
Nthehk fuUJk fUbo fwUJoltltur; rfUrcMbT >>21>>
rsmfUt yk;&fUhK ytih Rrgt mrn; Nheh se;t yt ni ytih rsmlu mb; Ctudt fUe mtbd{e fUt vrhgtd fUh r=gt ni, Yumt ytNthrn; vwhM fuUJ Nheh-mkck"e fUbo fUh;t yt Ce vtvt fUtu ln t; ntu;t>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.