Home


y:txt=Ntu~gtg& _ btuGmkgtmgtud

v] 1 > v] 2 > v] 3 > v] 4

yswol WJta& mtgtmg bntctntu ;JrbAtrb Jur=;wbT >
gtdg a MefUuN v]:fUurNrlMq=l >>1>>
yswol ctuu- nu bntctntu! nu y;gtorblT! nu Jtmw=uJ! b mkgtm ytih gtd fUu ;J fUtu v]:fUT-v]:fUT stllt atn;t nq>

e CdJtlwJta& fUtgtltk fUboKt gtmk mgtmk fUJgtu rJ=w& >
mJofUboVUgtdkk tnwgtdk rJaGKt& >>2>>
e CdJtl ctuu- rfU;lu ne vz;sl ;tu fUtg fUbtu fUu (te, vwt ytih "l ytr= rg J;wyt fUe t; fUu rY ;:t htud-mkfUxtr= fUe rlJ]rt fUu rY stu gt, =tl, ;v ytih Wvtmlt ytr= fUbo rfUY st;u n, WlfUt ltb fUtgfUbo ni> ) gtd fUtu mgtm mbS;u n ;:t =qmhu rJathfUwN vwhM mc fUbtu fUu VU fUu gtd fUtu (RoJh fUe CrU, =uJ;tyt fUt vqsl, bt;t-rv;tr= dwhslt fUe muJt, gt, =tl ytih ;v ;:t JKtob fUu ylwmth ytserJfUt tht d]n: fUt rlJton YJk Nheh mkck"e Ftl-vtl Rgtr= rs;lu fU;ogfUbo n, Wl mcb Rm tud ytih vhtufU fUe mvqKo fUtbltyt fUu gtd fUt ltb mc fUbtu fUu VU fUt gtd ni) gtd fUn;u n>

gtgk =tuMJr=gufUu fUbo tnwbolerMK& >
gt=tl;v&fUbo l gtgrbr; atvhu >>3>>
fURo YfU rJtl Yumt fUn;u n rfU fUbobtt =tuMgwU n, RmrY gtdlu fUu gtug n ytih =qmhu rJtl gn fUn;u n rfU gt, =tl ytih ;vv fUbo gtdlu gtug ln n>

rlagk ]Kw b ;t gtdu Ch;mtb >
gtdtu rn vwhMgtD{ rtrJ"& mfUeL;;& >>4>>
nu vwhMuX yswol ! mkgtm ytih gtd, Rl =tult b mu vnu gtd fUu rJMg b ;q buht rlag mwl> gtrfU gtd mtJfU, htsm ytih ;tbm Cu= mu ;el fUth fUt fUnt dgt ni>

gt=tl;v& fUbo l gtgk fUtgobuJ ;;T >
gttu =tlk ;vaiJ vtJltrl blerMKtbT >>5>>
gt, =tl ytih ;vv fUbo gtd fUhlu fUu gtug ln ni, cfU Jn ;tu yJg fU;og ni, gtrfU gt, =tl ytih ;v -gu ;elt ne fUbo cwrbtl vwhMt fUtu (Jn blwg cwrbtl ni, stu VU ytih ytmrU fUtu gtd fUh fUuJ CdJ=:o fUbo fUh;t ni>) vrJt fUhlu Jtu n>

Y;tgrv ;w fUbtorK mEk gJt VUtrl a >
fU;ogtler; b vt:o rlˆa;k b;bwtbbT >>6>>
RmrY nu vt:o! Rl gt, =tl ytih ;vv fUbtu fUtu ;:t ytih Ce mvqKo fU;ogfUbtu fUtu ytmrU ytih VUt fUt gtd fUhfUu yJg fUhlt atrnY, gn buht rlag rfUgt nwyt Wtb b; ni>

rlg;g ;w mgtm& fUboKtu ltuvv;u >
btunttg vrhgtd;tbm& vrhfUeL;;& >>7>>
(rlrM ytih fUtg fUbtu fUt ;tu Jv mu gtd fUhlt Wra; ne ni) vh;w rlg; fUbo fUt (Rme ygtg fUu tufU 48 fUe rxvKe b RmfUt y:o =uFlt atrnY>) Jv mu gtd fUhlt Wra; ln ni> RmrY btun fUu fUthK WmfUt gtd fUh =ult ;tbm gtd fUnt dgt ni>

=w&FrbguJ gfUbo fUtguNCgtgsu;T >
m fU]Jt htsmk gtdk liJ gtdVUk Cu;T >>8>>
stu fUwA fUbo ni Jn mc =w&Fv ne ni- Yumt mbSfUh gr= fUtuRo NtherhfU uN fUu Cg mu fU;og-fUbtu fUt gtd fUh =u, ;tu Jn Yumt htsm gtd fUhfUu gtd fUu VU fUtu rfUme fUth Ce ln vt;t>

fUtgorbguJ gfUbo rlg;k rf{Ug;uyswol >
mEk gJt VUk aiJ m gtd& mtJfUtu b;& >>9>>
nu yswol! stu NttrJrn; fUbo fUhlt fUtog ni- Rme CtJ mu ytmrU ytih VU fUt gtd fUhfUu rfUgt st;t ni- Jne mtJfU gtd btlt dgt ni>

l uxTgfUwNk fUbo fUwNu ltlwMs;u >
gtde mJmbtrJxtu bu"tJe rAtmkNg. >>10>>
stu blwg yfUwN fUbo mu ;tu uM ln fUh;t ytih fUwN fUbo b ytmU ln ntu;t- Jn Nw mJdwK mu gwU vwhM mkNghrn;, cwrbtl ytih mat gtde ni>

l rn =unC];t Ngk gwkU fUbtogNuM;& >
g;w fUboVUgtde m gtdegrC"eg;u >>11>>
gtrfU Nheh"the rfUme Ce blwg tht mvqKo;t mu mc fUbtu fUt gtd rfUgt stlt Ng ln ni, RmrY stu fUboVU gtde ni, Jne gtde ni- gn fUnt st;t ni>

yrlxrbxk rbk a rtrJ"k fUboK& VUbT >
CJggtrdltk ug l ;w mtgtrmltk Jra;T >>12>>
fUboVU fUt gtd l fUhlu Jtu blwgt fUu fUbtu fUt ;tu yAt, cwht ytih rbt nwyt Yumu ;el fUth fUt VU bhlu fUu vat; yJg ntu;t ni, rfU;w fUboVU fUt gtd fUh =ulu Jtu blwgt fUu fUbtu fUt VU rfUme fUt b Ce ln ntu;t>

vti;trl bntctntu fUthKtrlfU rlctu" bu >
mtETgu fU];t;u tuUtrl rmgu mJofUboKtbT >>13>>
nu bntctntu! mvqKo fUbtu fUe rmr fUu gu vta nu;w fUbtu fUt yk; fUhlu fUu rY Wvtg c;tlu Jtu mtkg-Ntt b fUnu dY n, WlfUtu ;q bwSmu CeCtr; stl>

yr"Xtlk ;:t fU;to fUhKk a v]:J"bT >
rJrJ"ta v]:auxt =iJk aiJtt vtbbT >>14>>
Rm rJMg b y:to; fUbtu fUe rmr b yr"Xtl (rsmfUu ytg fUbo rfUY stY, WmfUt ltb yr"Xtl ni) ytih fU;to ;:t rCt-rCt fUth fUu fUhK (rsl-rsl Rkrgtr=fUtu ytih mt"lt tht fUbo rfUY st;u n, WlfUt ltb fUhK ni) YJk ltlt fUth fUe yd-yd auxtY ytih Jimu ne vtaJt nu;w =iJ (vqJofU]; NwCtNwC fUbtu fUu mkfUtht fUt ltb =iJ ni) ni>

NhehJtETblturCgofUbo thC;u lh& >
gtgk Jt rJvhe;k Jt vti;u ;g nu;J&>>15>>
blwg bl, JtKe ytih Nheh mu NtttlwfUq y:Jt rJvhe; stu fUwA Ce fUbo fUh;t ni- WmfUu gu vtat fUthK n>

;tiJk mr; fU;tohbtbtlk fUuJk ;w g& >
vggfU];cwrJtt m vgr; =wbor;& >>16>>
vh;w Yumt ntulu vh Ce stu blwg yNw cwr (mmkET ytih Ntt fUu ygtm mu ;:t CdJ=:o fUbo ytih Wvtmlt fUu fUhlu mu blwg fUe cwr Nw ntu;e ni, RmrY stu WvgwoU mt"lt mu hrn; ni, WmfUe cwr yNw ni, Yumt mbSlt atrnY>) ntulu fuU fUthK Wm rJMg b gtle fUbtu fuU ntulu b fuUJ Nw Jv ytbt fUtu fU;to mbS;t ni, Jn bel cwr Jtt yttle g:t:o ln mbS;t>

gg ltnEfU];tu CtJtu cwrgog l rg;u >
nJtrv m Rbt֘tufUtt n; l rlcg;u >>17>>
rsm vwhM fUu y;&fUhK b b fU;to nq Yumt CtJ ln ni ;:t rsmfUe cwr mtkmtrhfU v=t:tu b ytih fUbtu b rvtgbtl ln ntu;e, Jn vwhM Rl mc tufUt fUtu bthfUh Ce Jt;J b l ;tu bh;t ni ytih l vtv mu c";t ni> (simu yl, Jtgw ytih s tht th"JN rfUme tKe fUe nmt ntu;e =uFlu b ytY ;tu Ce Jn Jt;J b nmt ln ni, Jimu ne rsm vwhM fUt =un b yrCbtl ln ni ytih Jt:ohrn; fUuJ mkmth fUu rn; fUu rY ne rsmfUe mvqKo rf{UgtY ntu;e n, Wm vwhM fUu Nheh ytih Rgt tht gr= rfUme tKe fUe nmt ntu;e nwRo tufU=]x b =uFe stY, ;tu Ce Jn Jt;J b nmt ln ni gtrfU ytmrU, Jt:o ytih ynkfUth fUu l ntulu mu rfUme tKe fUe nmt ntu ne ln mfU;e ;:t rclt fU;]oJtrCbtl fUu rfUgt nwyt fUbo Jt;J b yfUbo ne ni, RmrY Jn vwhM vtv mu lne c";t> )

ttlk tugk vrhtt;t rtrJ"t fUboatu=lt >
fUhKk fUbo fU;uor; rtrJ"& fUbomETd{n& >>18>>
tt;t (stlu Jtu fUt ltb tt;t ni> ) ttl (rsmfUu tht stlt stY, WmfUt ltb ttl ni> ) ytih tug (stllu b ytlu Jte J;w fUt ltb tug ni> ) gu ;elt fUth fUe fUbouhKt uhKt ni ytih fU;to (fUbo fUhlu Jtu fUt ltb fU;to ni> ) fUhK (rsl mt"lt mu fUbo rfUgt stY, WlfUt ltb fUhK ni> ) ;:t rf{Ugt (fUhlu fUt ltb rf{Ugt ni> ) gu ;elt fUth fUt fUbo mkd{n ni>

ttlk fUbo a fU;to a rt"iJ dwKCu=;& >
tug;u dwKmETgtlu g:tJATKw ;tgrv >>19>>
dwKt fUe mkgt fUhlu Jtu Ntt b ttl ytih fUbo ;:t fU;to dwKt fUu Cu= mu ;el-;el fUth fUu ne fUnu dY n, WlfUtu Ce ;w bwSmu CeCtr; mwl>

mJoCq;uMw gulifUk CtJbggbeG;u >
yrJCUk rJCUuMw ;ttlk rJr mtrJfUbT >>20>>
rsm ttl mu blwg v]:fU-v]:fU mc Cq;t b YfU yrJltNe vhbtbCtJ fUtu rJCtdhrn; mbCtJ mu :; =uF;t ni, Wm ttl fUtu ;q mtJfU stl>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.